Artykuły

Nyska Szkoła Ćwiczeń

Od 1 listopada 2020 roku Gmina Nysa realizuje projekt pn. Nyska Szkoła Ćwiczeń.


Projekt realizowany jest  w ramach:  Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty

Wniosek realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu i Powiatem Nyskim – Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie.

Całkowity koszt projektu wynosi  1 343 005,68 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków europejskich to 1 131 885,19 zł, środki dotacji celowej to 211 120,49 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń Nyskiej Szkoły Ćwiczeń w trzech szkołach podstawowych w gminie Nysa (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej i Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie), które będą funkcjonowały w projekcie jako szkoły wiodące.

W projekcie zaplanowane są działania, w których uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, a nauczyciele i studenci umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne. Projekt będzie zapewniał praktyczne doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych form i metody kształcenia, w tym metod nauczania przyjaznych mózgowi oraz nauczania zdalnego.

fot. plakat promocyjny projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń”

 

Wsparciem zostanie objętych 10 szkół:

Szkoły wiodące:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej,
 • Szkoła Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie.

Szkoły współpracujące:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopernikach,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Lipowej z Oddziałem Przedszkolnym.

W ramach projektu zostaną wyposażone 4 pracownie:

–  pracownia matematyczna,

–  pracownia przyrodnicza,

–  pracownia językowa,

– pracownia ICT.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2022 roku.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2019 r.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2019 r.

Od roku szkolnego 2019/2020 zmieniły się zasady awansowania nauczycieli i oceny ich pracy. Najważniejsze zmiany dotyczą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Poniżej znajduje się  wykaz najważniejszych zmian.

Zakres zmian

Jak było do 31 sierpnia 2019 r.

Jak jest od 1 września 2019 r.

1.Rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli

 

Po zakończeniu każdego stażu była ustalana ocena pracy Nauczyciela (a nie ocena dorobku zawodowego za okres stażu)

Po zakończeniu każdego stażu jest ustalana ocena dorobku zawodowego. Za okres stażu ustala ją dyrektor szkoły, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela (zmodyfikowany art. 9c Karty Nauczyciela).

2. Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Staż na nauczyciela kontraktowego wynosił 1 rok i 9 miesięcy.

Staż na nauczyciela kontraktowego wynosi 9 miesięcy (zmiana art. 9c ust. 1 Karty Nauczyciela).

3. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego

Okres stażu pracy między kolejnymi stopniami awansu zawodowego wynosił:

 • *3 lata pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • *4 lata pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Okres pracy między kolejnymi stopniami awansu zawodowego został skrócony do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podobnie zostały zmienione okresy wymagane do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego przez dyrektora i nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b Karty Nauczyciela, zatrudnionego na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne   (art. 9e ust. 2 Karty Nauczyciela) – z 5 lat na 4 lata od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, a w wypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora – z 4 lat na 3 lata od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, a także nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – z 5 lat na 4 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e Karty Nauczyciela).

4. Zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela  kontraktowego rozmową przeprowadzaną przed komisję kwalifikacyjną

Po zakończeniu stażu awansu na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel składał egzamin przed komisją egzaminacyjną

Od 1 września przywrócono egzamin przed komisją kwalifikacyjną po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, jak to było przed 1 września 2018 r. 

5. Skrócenie umowy nauczyciela stażysty

Nauczyciela stażystę zatrudniano na 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Umowę z nauczycielem stażystą zawiera się na rok, a nie 2 lata (zmiana art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela).

6. Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż

Nie było takiego dodatku.

Wszyscy nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Świadczenie będzie wypłacane do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Świadczenie na start będzie miało charakter socjalny. W związku z tym wszyscy uprawnieni do niego nauczyciele otrzymają je w takiej samej wysokości, niezależnie od wymiaru (nowy art. 53a Karty Nauczyciela).

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2019 r.

zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2019 r.

Od roku szkolnego 2019/2020 zmieniły się zasady awansowania nauczycieli i oceny ich pracy. Najważniejsze zmiany dotyczą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W zakładce „MATERIAŁY NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW” znajduje się wykaz najważniejszych zmian.

mgr Bogusława Rybaczyk – konsultant metodyczny ODN Nysa
mgr Elżbieta Zborowska – konsultant metodyczny ODN Nysa

Informacje o plikach cookie

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Pliki cookie przechowują informacje, które usprawniają działanie witryny Monster. Nie mogą one uruchamiać żadnych kodów ani nie zawierają wirusów. Poza firmą Monster nikt nie może odczytać tych plików cookie.

Decyzje użytkownika dotyczące plików cookie

Użytkownik może ustawić na komputerze wyświetlanie ostrzeżenia każdorazowo podczas ustawiania pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Przeglądarki różnią się od siebie, więc w celu zmodyfikowania ustawień plików cookie w odpowiedni sposób warto zapoznać się z menu pomocy danej przeglądarki. 

Instrukcja dotycząca zarządzania plikami cookie

Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki innego typu lub wersji, prosimy o sprawdzenie zakładki „Pomoc” w Państwa przeglądarce.

Internet Explorer 7, 8 i 9:
 • W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje internetowe.
 • Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
 • Suwakiem wybierz preferowane ustawienia.
 • Kliknij Zaawansowane, aby wybrać bardziej szczegółowe ustawienia plików cookie.
 • Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Internet Explorer.
Google Chrome:
 • W menu Chrome, na pasku narzędzi przeglądarki, wybierz polecenie Ustawienia.
 • Następnie wybierz Pokaż ustawienia zaawansowane.
 • Kliknij Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”, aby wybrać ustawienia.
 • Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Chrome.
Mozilla Firefox 14, 15 i 16:
 • W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 • Następnie kliknij zakładkę Prywatność, aby wybrać ustawienia.
 • Dla bardziej szczegółowych ustawień plików cookie, ustaw element Program Firefox na: będzie używał ustawień użytkownika.
 • Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Firefox.
Safari 5.1 i nowsze (Mac OS X):
 • W menu Safari wybierz Preferencje.
 • Kliknij zakładkę Prywatność, aby wyświetlić ustawienia cookie.
 • Wybierz preferowane ustawienia.
 • Kliknij w Szczegóły, dla bardziej zaawansowanych ustawień cookie.
 • Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Safari.