Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1. Coraz większą wagę w systemie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży spełnia wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2009/23/133). Przyjęto, że w strukturach organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków, o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy OSO, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzone mogą być zajęcia, indywidualne lub zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, zapewniające przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego.

 

Finansowanie działalności ww. zajęć powinno odbywać się ze środków wyodrębnionych odpowiednio:
a) w budżetach gmin i powiatów oraz
b) w planach finansowych wyznaczonych przedszkoli, szkół podstawowych i właściwych placówek oświatowych.

2. Plany wydatków w odniesieniu do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ujmuje się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Środki służące finansowaniu wydatków niezbędnych do poniesienia na ten cel zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warto przy tym zauważyć, że w kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. zastosowany został odpowiedni normatyw finansowy (tzw. waga P38 – 0,84 finansowego standardu „A” w skali rocznej). Warunkiem uzyskania odpowiedniego zwiększenia subwencji z tego tytułu było wykazanie w sprawozdawczości opracowywanej w oparciu o system informacji oświatowej liczby dzieci biorących udział w zajęciach wczesnego wspomagania ich rozwoju, organizowanych w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.

3. Zgodnie z art.80 ust.2c oraz art.90 ust.1a ustawy OSO – prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne – zarówno publiczne, jak również niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki (o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy OSO), a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art.71b ust.2a ustawy OSO prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu. Dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.