Dzieci przewlekle chore - orzeczenie czy opinia

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego (rozporządzenie OWRO)  dla dzieci z chorobami przewlekłymi i z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki organizuje się w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w których warunkiem przyjęcia jest pobyt w zakładzie. Kontynuowanie nauki po powrocie dziecka do miejsca zamieszkania możliwe jest w formie nauczania indywidualnego organizowanego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (rozporządzenie OPP). Do zorganizowania tej formy nauki zobowiązany jest dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszczało przed pobytem w szpitalu.

 

Jednak wobec dziecka przewlekle chorego, które może uczęszczać do szkoły, nie ma potrzeby stosowania specjalnej organizacji nauki i innych niż dla zdrowych rówieśników metod pracy dydaktycznej, zatem nie ma też konieczności kształcenia specjalnego. Wydawanie przez poradnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom przewlekle chorym jest zatem niezgodne z przepisami prawa oświatowego.

Wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecku przewlekle choremu możliwe jest jedynie w sytuacji wystąpienia u niego określonej niepełnosprawności, będącej skutkiem długotrwałej choroby. Uzasadniona jest wtedy konieczność zastosowania specjalnej organizacji nauki i innych metod pracy dydaktycznej. Orzeczenie powinno zawierać wskazanie tej niepełnosprawności, szczegółową diagnozę oraz zalecane formy pracy z dzieckiem optymalne dla jego rozwoju, a także uzasadnienie uwzględniające spodziewane efekty zastosowania tej formy kształcenia.

W celu zapewnienia dziecku przewlekle choremu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i warunków kształcenia, poradnia na podstawie zaświadczenia lekarskiego informującego o wymaganiach zdrowotnych dziecka, wynikających z jego choroby, może wydać opinię wskazującą na inne niż dydaktyczne potrzeby dziecka.

Opinia taka będzie miała na celu poinformowanie dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców o zakresie potrzebnej dziecku pomocy medycznej możliwej do udzielenia na terenie szkoły oraz o warunkach korzystnych dla samopoczucia dziecka w szkole. W opinii może być określona liczebność oddziału, jego usytuowanie w budynku szkolnym i wyposażenie sali lekcyjnej w sprzęty niezbędne dla dziecka i dostosowane do jego potrzeb. Opinia ta może zawierać również wskazanie do uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej w grupie uczniów pełnosprawnych lub do klasy terapeutycznej. W opinii należy też wskazać formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej, które korzystnie wpłyną na ogólny rozwój dziecka. Zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostaną uwzględnione w planie działań wspierających opracowanym dla danego dziecka przez zespół. Zespół taki, dla uczniów posiadających opinię powoła, zgodnie z par.34 rozporządzenia PPP, dyrektor przedszkola, gimnazjum i placówki, o której mowa w art.2 pkt 5 ustawy OSO, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej oraz szkoły podstawowej ogólnodostępnej i szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w której zorganizowano oddziały specjalne, do dnia 30 marca 2011 roku, a także zgodnie z par.37 ust.1 rozporządzenia PPP dyrektor szkoły podstawowej i dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej w terminie do dnia 30 marca 2012 roku. Zespoły te m.in. na podstawie zaleceń zawartych w opinii ustalą zakres, w jakim uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz określą zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.